DELİ BALIN FAZLASI NEDEN ZARAR?/WHY DOES MAD HONEY SURPLUS DAMAGE?

Bal geçmişten günümüze insanlık için şifa kaynağı haline gelmiş bir besindir. Mucizevi gıda. Her derde deva. Balı övmek için bir çok ifade kullanılabilir. Bu ifadeler boş değildir. Bal gerçekten bunları hak eder. Öyle ki balın vücuda bilinen bir çok faydası vardır. Kolesterolü düzenler, antimikrobiyaldir, antioksidan özelliği vardır, mide ve bağırsak problemlerine iyi gelir, enerji verir, bağışıklığı güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur vb. olarak sıralanabilir.

Honey is a food that it became healing supply for humanity from past to present. Miraculous food. Cure-all… It can use a lot of phrase to praise the honey. These phrases are not hollow. Honey really deserves them. Such that there are many known benefits to the body the honey. It regulates cholesterol, antimicrobial, antioxidant, good for stomach and intestine problems, energizes, strengthens immunity, protects against infections and so on. can be sorted as.

Ancak önceki yazımda, her şeyin aşırı miktarının zararlı olduğunu söylemiştim, bu her yemekte olduğu gibi bal için de geçerlidir. Tabii ki, deli balın birçok türü vardır ve hepsi aşırı tüketim sonucu çeşitli hastalıklara neden olabilir, ancak bunlar arasında doğrudan zehirlenme etkisi olan bir tane vardır. İşte bu, acı bal veya en çok bilinen isim ile DELİ BAL.

But in my previous post, I said that excessive amount of everything is harmful, this is valid in honey as for every food. Of course, mad honey has many species and all of them can cause various diseases as a result of excessive consumption, but there is one among them that directly takes more poison effect. That’s it, bitter honey or MAD HONEY with the most known name.

Tanımlamam gerekirse deli bal, genelde Karadeniz Bölgesinde yetişen, mor ve beyaz renkli olabilen orman gülü olarak adlandırılan Rhododendron familyasının bitkilerinin nektarlarından bal arıları tarafından elde edilen doğal bir üründür. Koyu kahverengi bir renge sahip olan deli bal, diğer bal türlerinden daha geç şekerlenme özelliğine sahiptir.

If I need to identify mad honey is a natural product obtained by honey bees from the nectars of Rhododendron family plants called forest roses which can be purple and white in color and grow in Black Sea Region. Mad honey, which has a dark brown color, has the ability to sugar later than other honey species.

Tamam, arılar deli balı orman polenlerinden alıyorlar ama, peki zehirlenme özelliği nereden geliyor diye sorarsanız? Bu bitkide ki grayanotoksin adı verilen madde asıl sorunun kaynağıdır. Yani arılar çiçekten özü topladıklarında, doğal olarak bu maddeyi de alırlar. Ancak, bu madde arıların vücudunda detoksifiye olmaz. Başka bir deyişle, toksik özelliğini kaybetmez ve doğrudan bala karışır. İnsan vücudu az miktarda grayanotoksinden etkilenmezken, aşırı tüketim de zehirlenmeye neden olur.

Okey, bees obtain the mad honey from the pollens of forest rose but, If you ask where does the poison feature come from? A substance called grayanotoxin in this plant is the source of the real problem. Namely, when the bees collect the essence from the flower, they naturally take this substance. However, this substance does not become detoxify in the bodies of bees. In other words, it does not lose its toxicity and mixes directly into honey. While the human body is not effected by the small amount of grayanotoxin, excessive consumption also causes poisoning.

Deli bal zehirlenmesi nedir? Deli bal zehirlenmesi, deli balın doğrudan sinir sistemini etkilemesiyle meydana gelir. Normal olarak, insan hücreleri polarize haldedir, yani hücre içi (+), hücre dışı (-) yüke sahiptir. Birkaç farklı nedenden ötürü, hücre uyarıldığında, polarizenin zıttı olan depolarize haline geçer. Stimülasyon reaksiyonu gerçekleştikten ve stimülasyonun etkisi geçtikten sonra, repolarizasyon gerçekleşir ve hücre başlangıç durumuna döner, yani polarize durum. Bu normal bir hücre rutinidir, ancak deli baldaki grayanotoksin bu rutini bozar.

Poisoning event occurs when the mad honey directly affects the nervous system. Normally, human cells are polarized, namely they have intracellular (+), extracellular (-) charges. For a number of different reasons, when the cell is stimulated, it becomes depolarized, which is the opposite of polarizer. After the stimulation is reacted and the effect of the stimulation has passed, repolarization takes place and the cell returns to its initial state, that is to say polarized state. This is a normal cell routine, but grayanotoxin in mad honey disrupts this routine.

Nasıl mı? Grayanotoksin, hücre zarındaki sodyum kanallarına bağlanır ve kanalların kapanmasını önler. Sonuç olarak, hücre içindeki sodyum miktarı artar ve grayanotoksin depolarizasyon süresini uzatarak repolarizasyonu inhibe eder. Başka bir deyişle, hücre içi ve hücre dışı yük dengesi bozar. Depolarizasyon süresinin uzamasına bağlı olarak, çeşitli sinir sistemi bozuklukları da ortaya çıkar. Az miktarda deli balın zehir etkisinin olmadığını söyledik. Ancak işte şu miktardaki tüketim zararlı değildir diyen hiçbir bilimsel çalışma yoktur. Sadece bazı çalışmalar, bir çay kaşığı deli balın zehir etkisinin olmayacağını bildirmektedir.

How Does?
Grayanotoxin binds to sodium channels in the cell membrane and prevents the channels from closing. As a result, the amount of sodium in the cell increases and grayanotoxin inhibits repolarization, prolonging the duration of depolarization. In other words, intracellular and extracellular load balance is disturbed. Depending on the prolongation of the depolarization time, various nervous system disorders also occur.

Peki deli bal nasıl zehirler?
Deli bal tüketiminden sonraki ilk zehirlenme belirtileri, kusma, bacak ve ağızda uyuşma ve artan tükürük şeklinde kendini gösterir. Genel olarak deli balın zararları kalp ritmi bozukluğu, sindirim sistemi ve sinir sistemi bozuklukları ve kan basıncı düşmesi şeklinde kendini göstermektedir. İlginçtir, ancak, bal tarafından zehirlendiğinizi ortaya çıkarmak için belirlenmiş bir yöntem yoktur. Balın incelenmesine dayanarak, bir başka deyişle, bitkinin Rhododendron türlerinden polen varlığının tespiti ile balın zehirli olup olmadığını belirleyen bir yöntem izlenmektedir.

How does the effect manifest itself?
The first signs of poisoning after consumption of mad honey manifest in the form of vomiting, numbness in the legs and mouth, and increased salivation. In general, the heart rhythm disorder, digestive and nervous system disorders and blood pressure drop occurs in the form. Interestingly, however, there is no established method to reveal that you have been poisoned by honey. Based on the examination of honey, in other words, the detection of the presence of pollen from Rhododendron species of the plant is followed by a method to determine whether the honey is poisonous.

Deli bal hakkında önemli bir ipucu vermem gerekirse, balı alıp tüketmeden uzun süre saklarsanız ya da kaynatırsanız balın toksik etkisi ortadan kalkar.
Her zaman her şeyin aşırı miktarı zararlıdır diyorum. Deli bal bunu bize ne güzel gösteriyor, değil mi?

If I need to give an important clue about the mad honey, if you take the  honey and keep it for a long time without consuming it or boiling it, the toxic effect of honey is eliminated. 
I’m always saying that excessive amount of everything is harmful.  mad honey showing us in what a nice way, right?